1. លំហាត់(Mecedonia 1999)
 2. លំហាត់(IMO Shortlist 1998)
 3. លំហាត់(IMO Shortlist 1990)
 4. លំហាត់(Komal magazine)
 5. លំហាត់(Balkan MO)
 6. Crux
 7. China MO 1996
 8. Singapore MO 2002
 9. Crux
 10. លំហាត់(អនុវត្តន៍វិសមភាព Minkowski 2)
 11. IMO 2001. Pro A2
 12. Bonior Balkan 2000
 13. IMO Shortlist
 14. ដែនតំលៃនៃអនុគមន៍
 15. Iran 1996
 16. IMO 2005 Pro.A3
 17. Romania TST
 18. IMO 2001 Pro.A2
 19. MOP
 20. លំហាត់សំរាប់ថ្ងៃនេះ14/01/2010
 21. លំហាត់ហាត់ថ្ងៃនេះ13/01/2010
 22. លំហាត់សំរាប់ថ្ងៃ26/02/2010
 23. លំហាត់សំរាប់ថ្ងៃទី28/02/2010(សំរាយបញ្ជាក់វិសមភាព Schur)
 24. លំហាត់សំរាប់ថ្ងៃទី28/02/2010
 25. លំហាត់សំរាប់ថ្ងៃទី01/03/2010
 26. របៀបដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ \left\{\begin{array}{ccl}a_1x^2+b_1xy+c_1y^2&=&d_1\\a_2x^2+b_2xy+c_2y^2&=&d_2\end{array}\right.
 27. New York 1976
 28. Czechoslovakia 1971
 29. New York 1975
 30. Bulgaria 1965
 31. អង់គ្លេស 1976
 32. Canada 1983
 33. Czechoslovakia 1973
 34. អង់គ្លេស 1968
 35. អង់គ្លេស 1993
 36. ប្រេស៊ីល 1979
 37. អូស្ត្រាលី 1987
 38. វៀតណាម 1991
 39. Ibero 1985
 40. វៀតណាម 1997
 41. Swedish 1982
 42. ស៊ុយអែត 2003
 43. កាណាដា 2000
 44. Eotvos 1915
 45. មូស្គូ 1982
 46. លំហាត់ថ្ងៃទី03/03/2010
 47. លំហាត់គួរយល់ដឹង
 48. លំហាត់ថ្ងៃទី02/03/2010
 49. លំហាត់ថ្ងៃទី02/03/2010
 50. លំហាត់ថ្ងៃទី02/02/2010
 51. លំហាត់ថ្ងៃទី01/03/2010
 52. របៀបរកមួយលេខចុងក្រោយ
 53. លំហាត់ថ្ងៃទី24/04/2010
 54. លំហាត់តែងលេង
 55. លំហាត់ចាស់ក្បាច់ថ្មី
 56. លំហាត់ទើបច្នៃទី1
 57. លំហាត់ទើបច្នៃទី2
 58. វិសមភាពទី 18
 59. វិសមភាពទី 23
 60. វិសមភាពទាំងប្រាំបី
 61. the inequality by van khea
 62. the inequality by van khea
 63. លំហាត់សំរាំងថ្មី
 64. លំហាត់សំរាំងថ្មី
 65. លំហាត់សំរាំងថ្មី

2 Responses to លំហាត់គណិត

 1. pen veasna និយាយថា ៖

  សូមលោក ជួយ ដោះស្រាយលំហាត់ ដុចខាងក្រោមផង
  ទី1
  1 2 3 4 5 6 7 តើគេអាចបង្កើតចំនួនបានប៉ុន្មាន?
  ក.ចំនួនគត់ដែលមាន5តួលេខផ្សេងគ្នា៕
  ខ.ចំនួនគត់ដែលមាន5តួលេខផ្សេងគ្នា ផ្តើមដោយលេខ3៕
  គ.ចំនួនគត់ដែលមាន5តួលេខផ្សេងគ្នា ផ្តើមដោយលេខ45៕

 2. van khea និយាយថា ៖

  សូមទោស pen veasna ចំពោះការពិភាក្សាគណិតវិទ្យា
  លោកអាចូលរួមក្នុងក្រុម គណិតវិភាគ នៅក្នុងហ្វេសបុក
  ដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើន ហើយមានឯកសារគណិតវិទ្យាជាង 1000 ក្បាល
  https://www.facebook.com/groups/mathematisanalysis/

ឆ្លើយតប

Advertisements